Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi nhựa xi bạc mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm

Bút bi nhựa xi bạc, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng bấm

Mã số: BP-8713B