Bút bi in logo
Bút bi in logo

Bút bi nhựa mực xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng lưỡi rọc giấy

Bút bi nhưa, mực màu xanh dương đầu bi 0.7 mm, dạng lưởi rọc giấy
Mã số: Bút rọc giấy